หน้าบ้านอุ่นไอรัก รู้จักกับอุ่นไอรัก กิจกรรมเด็ก บริการ พูดคุยกับเรา ติดต่อเรา
เมนู อุ่นไอรัก
กิจกรรม/เยี่ยมชมสถานที่
การสมัครเรียน/อัตราค่าบริการ
สมาชิกอุ่นไอรักเนอสเซอรี่
ตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
โครงสร้างบริหารเนอสเซอรี่
งานลอยกระทง ปี2556
งานวันคริสมาสต์ 2556
กิจกรรมสงกรานต์ ปี 2557
กิจกรรมซ้อมดับเพลิง
สมาชิกอุ่นไอรักสาขา 2
งานครบรอบ3 ปี อุ่นไอรักเนอสเซอรี่
ออนไลน์
ออนไลน์ขณะนี้
1 คน
VISITOR
111047  คน
 
โครงสร้างบริหารเนอสเซอรี่
 
 
 
นายศักดิ์ชาย  ใหม่น้อย
ผู้อำนวยการ
 
 
นางนภาไพลิน  ใหม่น้อย
รองผู้อำนวยการ
 
 


 
นางสาวรัชกร  จันทวงศ์
ผู้รับใบอนุญาต
สาขา 1 และ สาขา 2

นางรัชกร  จันทร์วงค์
ผู้จัดการสาขา 1
นางสุภาพรรณ  มินทะขัติ
ผู้จัดการสาขา 2 

นางสาวนิลเนตร  ละวรรณแก้ว
ผู้ช่วยผู้จัดการ  สาขา 1

นางเขมจิรัตน์  โลหะรัตน์
ผู้ช่วยผู้จัดการ  สาขา 2


 
  
นางหนูนิด  ศรีใส แกซ
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่ 1/1
   (สาขา1)  
  
นางรุ่งนภา  ฤทธิ์เทวา
ครูประจำห้องเนอสเซอรี่2/1
   (สาขา1) 
 
นางสาวเย็นฤดี  พงพันธ์
ครูประจำชั้นห้องเนอสเซอรี่3/1
   (สาขา1)   
 
นางอภิชญา  นิลเพ็ชร
ครูผู้ช่วยห้องเนอสเซอรี่1/1
   (สาขา1)
 
นางสาวสุพิตา นวลละออง
ครูผู้ช่วยห้องเนอสเซอรี่2/1
   (สาขา1)  
 

 
นางประไพ  กรีพันธ์
ครูประจำชั้นห้องเนอสเซอรี่3/3
   (สาขา1)
 

นางสาวนีรมาศ  นัยจันทร์
ครูผู้ช่วยห้องเนอสเอรี่3/3
   (สาขา1)
 

 

นางนพรัตน์  เพ็งสกุล
โภชนาการ
(สาขา1)