หน้าบ้านอุ่นไอรัก รู้จักกับอุ่นไอรัก เยี่ยมชมสถานที่ บริการ พูดคุยกับเรา ติดต่อเรา
เมนู อุ่นไอรัก
เปิดตัวเนอสเซอรี่/ผู้มาเยี่ยมชม
กิจกรรมเด็กๆ สาขา 1
กิจกรรมเด็กๆ สาขา 2
กิจกรรมเด็กๆ สาขา 3
กิจกรรมซ้อมดับเพลิง
โครงสร้างบริหารเนอสเซอรี่
การสมัครเรียน/อัตราค่าบริการ
งานครบรอบ3 ปี อุ่นไอรักเนอสเซอรี่
ตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
สมาชิกอุ่นไอรักเนอสเซอรี่ สาขา 1
สมาชิกอุ่นไอรักเนอสเซอรี่ สาขา 2
สมาชิกอุ่นไอรักเนอสเซอรี่ สาขา 3
ออนไลน์
ออนไลน์ขณะนี้
6 คน
VISITOR
156063  คน
 
โครงสร้างบริหารเนอสเซอรี่

 
นางนภาไพลิน  ใหม่น้อย
ผู้อำนวยการ/ผู้ขอใบรับอนุญาตสาขา 3
 
นางรัชกร  จันทร์วงค์
รองผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต สาขา 1 และ 2
 นางสาวนิลเนตร  ทองแก้วจันทร์
ผู้จัดการสาขา 1
  

นางหนูนิด แกซ
ครูประจำชั้นห้อง 1/1
สาขา 1 
นางรุ่งนภา  ฤิทธ์เทวา
ครูประจำชั้นห้อง 2/1
สาขา 1
นางประไพ  ถาวรบรรจบ
ครูประจำชั้นห้อง3/3
   สาขา 1

นางสาวนีรมาศ  นัยจันทร์
ครูผู้ช่วยห้อง1/1
   สาขา1
 
น.ส. กุลพรภัสร์  สุวรรณชาตรี
ครูผู้ช่วยห้อง 3/1
สาขา1

 
น.ส.ฐิติมา  บัวเพชร
ครูผู้ช่วยห้อง 3/3
สาขา 1

นางสาวชารีฝะ  โสะเบ็ญอาหลี
ครูประจำชั้นห้อง3/1
สาขา 1
นางนพรัตน์  เพ็งสกุล
โภชนาการ
สาขา 1

 
นางเขมจิรัตน์  โลหะรัตน์
ผู้จัดการสาขา 2
 
 
นางวรางคณา  อินสิงห์ทอง
ครูประจำชั้นห้อง 2/1
สาขา 2

 
นางสาววรานุช  สุภลักษณ์
ครูประจำชั้นห้อง 1/1
สาขา 2


นางสาวนุจรีย์  นารีเปน
ครูผู้ช่วยห้อง 2/1
สาขา 2

 


นางสุภาพรรณ  มินทะขัติ
ผู้จัดการสาขา 3
 


นางสาววันทณีย์ วาโย
ครูประจำชั้นห้อง 1/1
   สาขา 3
นางสาวสุพิตา นวลละออง
ครูประจำชั้นห้อง 2/1
   สาขา 3


นางสาวสถิรดา  วังสะปราบ
ครูผู้ช่วยห้อง 1/1
สาขา 3