หน้าบ้านอุ่นไอรัก รู้จักกับอุ่นไอรัก กิจกรรมเด็ก บริการ พูดคุยกับเรา ติดต่อเรา
เมนู อุ่นไอรัก
กิจกรรม/เยี่ยมชมสถานที่
การสมัครเรียน/อัตราค่าบริการ
สมาชิกอุ่นไอรักเนอสเซอรี่ สาขา 1
ตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
โครงสร้างบริหารเนอสเซอรี่
กิจกรรมสงกรานต์ ปี 2557
กิจกรรมซ้อมดับเพลิง
สมาชิกอุ่นไอรักสาขา 2
งานครบรอบ3 ปี อุ่นไอรักเนอสเซอรี่
เยี่ยมชมสถานที่ สาขา 3
ออนไลน์
ออนไลน์ขณะนี้
3 คน
VISITOR
124175  คน
 
โครงสร้างบริหารเนอสเซอรี่
 
 
 
นายศักดิ์ชาย  ใหม่น้อย
ผู้อำนวยการ
 

นางนภาไพลิน  ใหม่น้อย
รองผู้อำนวยการ/ผู้ขอใบรับอนุญาตสาขา 3
 
นางรัชกร  จันทร์วงค์
รองผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต สาขา 1 และ 2
 

นางสาวนิลเนตร  ทองแก้วจันทร์
ผู้จัดการสาขา 1
 
นางเขมจิรัตน์  โลหะรัตน์
ผู้จัดการ  สาขา 2

 
นางสุภาพรรณ  มินทะขัติ
ผู้จัดการสาขา 3
นางหนูนิด แกซ
ครูประจำชั้นห้อง 1/1
สาขา 1 
นางรุ่งนภา  ฤิทธ์เทวา
ครูประจำชั้นห้อง 2/1
สาขา 1

นางสุนิกรณ์  สุวรรณกิจ
ครูประจำชั้นห้อง 3/1
สาขา 1
นางประไพ  ถาวรบรรจบ
ครูประจำชั้นห้อง3/3
   สาขา1
นางสาวนีรมาศ  นัยจันทร์
ครูผู้ช่วยห้อง3/3
   สาขา1
น.ส. กุลพรภัสร์  สุวรรณชาตรี
ครูผู้ช่วยห้อง 3/1
สาขา1 
นางนพรัตน์  เพ็งสกุล
โภชนาการ
นางสาววรานุช  สุภลักษณ์
ครูประจำชั้นห้อง 1/1
สาขา 2

นางวรางคณา  อินสิงห์ทอง
ครูประจำชั้นห้อง 2/1
สาขา 2

 
นางสาวสุพิตา นวลละออง
ครูประจำชั้นห้อง 1/1
   สาขา 3