หน้าบ้านอุ่นไอรัก รู้จักกับอุ่นไอรัก เยี่ยมชมสถานที่ บริการ พูดคุยกับเรา ติดต่อเรา
เมนู อุ่นไอรัก
เปิดตัวเนอสเซอรี่/ผู้มาเยี่ยมชม
กิจกรรมเด็กๆ สาขา 1
กิจกรรมเด็กๆ สาขา 2
กิจกรรมเด็กๆ สาขา 3
กิจกรรมซ้อมดับเพลิง
โครงสร้างบริหารเนอสเซอรี่
การสมัครเรียน/อัตราค่าบริการ
งานครบรอบ3 ปี อุ่นไอรักเนอสเซอรี่
ตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
ออนไลน์
ออนไลน์ขณะนี้
2 คน
VISITOR
199729  คน
 
โครงสร้างบริหารเนอสเซอรี่

 
นางนภาไพลิน  กาละวันต์
ผู้อำนวยการ
 
นางรัชกร  จันทร์วงค์
รองผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
 


 
นางสาวนิลเนตร  ทองแก้วจันทร์
ผู้จัดการสาขา 1
  


นางหนูนิด แกซ
ครูประจำชั้นห้อง 1/1
สาขา 1 

นางรุ่งนภา  ฤิทธ์เทวา
ครูประจำชั้นห้อง 2/1
สาขา 1

นางสาวสุพิตา  นวลละออง
ครูประจำชั้นห้อง 3/1
สาขา 1
นางสาวสุนิกรณ์  สุวรรณกิจ
ครูประจำชั้นห้อง 3/2
สาขา1
 
 
นางอภิชญา  นิลเพชร์
ครูผู้ช่วยห้อง 3/2
 

นางนพรัตน์  เพ็งสกุล
โภชนาการ
สาขา 1
 
 
นางเพ็ชรณภาวรรณ  ดีมาก    
       ครูประจำชั้นห้อง
 


 
นางสาวประไพ  ถาวรบรรจบ
ผู้จัดการสาขา 2
 
 

นางสาววรานุช  สุภลักษณ์
ครูประจำชั้นห้อง 1/1
สาขา 2

 

นางวรางคณา  อินสิงห์ทอง
ครูประจำชั้นห้อง 2/1
สาขา 2

นางมนทิพย์  คงจินดา
ครูผู้ช่วยห้อง 2/1
สาขา 2 

 นางเขมจิรัตน์  โลหะรัตน์
ผู้จัดการสาขา 3
 


นางสาวสถิรดา  วังสะปราบ
ครูประจำชั้นห้อง 1/1
สาขา 3
     นางสาวศุภลักษณ์  นัยนา
ครูประจำชั้นห้อง 2/1
สาขา 3

นางสาววันทณีย์   วาโย
ครูประจำชั้นห้อง 3/1
สาขา 3
นางมนทิพย์  คงจินดา
ครูผู้ช่วยห้อง 3/1
สาขา 3