หน้าบ้านอุ่นไอรัก รู้จักกับอุ่นไอรัก กิจกรรมเด็ก บริการ พูดคุยกับเรา ติดต่อเรา
เมนู อุ่นไอรัก
กิจกรรม/เยี่ยมชมสถานที่
การสมัครเรียน/อัตราค่าบริการ
สมาชิกอุ่นไอรักเนอสเซอรี่ สาขา 1
ตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
โครงสร้างบริหารเนอสเซอรี่
กิจกรรมสงกรานต์ ปี 2557
กิจกรรมซ้อมดับเพลิง
สมาชิกอุ่นไอรักสาขา 2
งานครบรอบ3 ปี อุ่นไอรักเนอสเซอรี่
ออนไลน์
ออนไลน์ขณะนี้
1 คน
VISITOR
119115  คน
 
โครงสร้างบริหารเนอสเซอรี่
 
 
 
นายศักดิ์ชาย  ใหม่น้อย
ผู้อำนวยการ
 
 
นางนภาไพลิน  ใหม่น้อย
รองผู้อำนวยการ
 
นางรัชกร  จันทร์วงค์
ผู้รับใบอนุญาต สาขา 1 และ 2
 
นางรัชกร  จันทร์วงค์
ผู้จัดการสาขา 1
นางสุภาพรรณ  มินทะขัติ
ผู้จัดการสาขา 2 
 
นางสาวนิลเนตร  ละวรรณแก้ว
ผู้ช่วยผู้จัดการ  สาขา 1

นางเขมจิรัตน์  โลหะรัตน์
ผู้ช่วยผู้จัดการ  สาขา 2

                                                   
นางหนูนิด แกซ
ครูประจำชั้นห้อง 1/1
สาขา 1 
นางรุ่งนภา  ฤิทธ์เทวา
ครูประจำชั้นห้อง 2/1
สาขา 1  

นางสุนิกรณ์  สุวรรณกิจ
ครูประจำชั้นห้อง 3/1
สาขา 1
  
นางอภิชญา  นิลเพ็ชร
ครูผู้ช่วยห้อง1/1
   สาขา1
 
นางสาวสุพิตา นวลละออง
ครูผู้ช่วยห้อง2/1
   สาขา1  

น.ส. กุลพรภัสร์  สุวรรณชาตรี
ครูผู้ช่วยห้อง 3/1
สาขา1

  
นางประไพ  ถาวรบรรจบ
ครูประจำชั้นห้อง3/3
   สาขา1
 
นางนพรัตน์  เพ็งสกุล
โภชนาการ
สาขา1
 


นางสาวนีรมาศ  นัยจันทร์
ครูผู้ช่วยห้อง3/3
   สาขา1